Home » O Udruzi » Statut

Statut

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14 i 70/17) Osnivačka skupština Virtualci –  Udruge za razvoj  i promicanje kreativnog i digitalnog obrazovanja, na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine donijela je

 

S T A T U T

Virtualci – Udruge za razvoj i promicanje kreativnog i digitalnog obrazovanja

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

Virtualci – Udruga za razvoj  i promicanje kreativnog i digitalnog obrazovanja (u daljnjem tekstu: Udruga) je neprofitna udruga.

 

Članak 3.

Puni naziv udruge je: Virtualci – Udruga za razvoj  i promicanje kreativnog i digitalnog obrazovanja

Skraćeni naziv udruge je: Virtualci

Sjedište udruge je u Zagrebu.

Udruga djeluje na području grada Zagreba

Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Udruga se upisuje u:

– Registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu,

– Registar udruga pri Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport i

– Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija.

 

Članak 4.

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik udruge.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

Članak 5.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 3,5 cm, u kojoj je u sredini stilizirano lice sove u digitalnoj grafici s naočalama za virtualnu stvarnost, a na rubu je upisani tekst koji glasi: Virtualci – Udruga za razvoj i promicanje kreativnog i digitalnog obrazovanja – Zagreb.

Za čuvanje i upotrebu pečata odgovoran je Predsjednik udruge.

 

Članak 6.

Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 7.

Rad udruge je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja. Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala elektroničkom poštom te putem sjednica tijela Udruge.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge osim u slučajevima kada Upravni odbor u opravdanim slučajevima donese odluku o isključenju javnosti.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu sa Zakonom. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

Udruga može po potrebi koristiti i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i slično) sukladno Zakonu.

 

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

 • Cilj Udruge je poticanje igrifikacije u nastavnom procesu kroz okupljanje djece, mladeži i odraslih koja se žele educirati kroz igru i interakciju te razvitak odgojnih i moralnih vrijednosti kod svojih članova te se poseban naglasak daje na korištenje informacijsko telekomunikacijskih tehnologija; poticanje stručnog usavršavanja predavača, osoba osposobljenih za rad u obrazovnim ustanovama i drugih osoba od značaja za djelovanje Udruge; poticanje mladih na druženje i razvijanje društvenih vještina; promicanja, razvitka i unapređenja poticanje i promicanje korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi društvenih i svih ostalih predmeta; unapređivanje stručnog rada i osposobljavanje članova usklađivanje aktivnosti članova; promicanje inovativnih metoda poučavanja i cjeloživotnog obrazovanja, a koje obuhvaća sve oblike učenja – formalne, neformalne i informalne s ciljem poboljšanja znanja, vještina i sposobnosti u svim populacijskim skupinama;

 

 

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja.

 

Ostvarivanje ciljeva iz stavka 1. ovog članka, Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:

 • poticanje igrifikacije u nastavnom procesu korištenjem informacijsko telekomunikacijskih tehnologija;
 • okupljanje djece, mladeži i drugih osoba koja žele učiti o nastavnim sadržajima kroz igru;
 • programiranje i provođenje poduke djece i mladeži kroz igru i interakciju;
 • provođenje pripreme članova za natjecanja iz raznih predmeta te sudjelovanje na istima;
 • suradnja s drugim udrugama te odgojno-obrazovnim ustanovama i stručnim organizacijama;
 • istraživanje i razvoj te izrada i vođenje stručnih i znanstveno-istraživačkih projekata;
 • izdavačka djelatnost;
 • organizacija konferencija, simpozija, okruglih stolova i seminara;
 • izrada digitalnih nastavnih sadržaja;

 

ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 9.

Članom Udruge, može postati svaka fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članom Udruge mogu postati i pravne osobe koje podržavaju djelatnost Udruge.

Članstvo u Udruzi pravne osobe ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Udruge bez prava odlučivanja.

Na članove tijela Udruge primjenjuju se odredbe ovog Statuta.

Članstvo u Udruzi može biti u obliku redovnih članova, članova korisnika i počasnih članova.

Članom se postaje potpisivanjem pristupnice kojim se daje suglasnost s ustrojstvom i ciljevima Udruge te upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

Članom Udruge može postati i strani državljanin uz uvjete propisane zakonima Republike Hrvatske i drugim međunarodnim propisima, a Odluku o primanju u redovno članstvo donosi Upravno odbor Udruge.

Popis članova vodi se elektronički  i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, kontakt podaci e-mail adresa i broj telefone te datum prestanka članstva, a popis članova Udruge vodi se prema Zakonu o udrugama.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

 

Članak 10.

Fizička osoba koja želi postati članom Udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata kao i odluka tijela Udruge.

Članom Udruge postaje se upisom u popis članova Udruge, a u popis članova se upisuje osoba za koju je Upravni odbor donio odluku o prijemu u članstvo i koja je uplatila članarinu.

Redovni članovi Udruge plaćaju članarinu.

Odluku o visini članarine i način njezinog plaćanja određuje Upravni odbor.

Osobe mlađe od 18 godina mogu postati samo članovi korisnici Udruge na način da:

 • za maloljetne osobe mlađe od 14 godina pisanu izjavu o učlanjenju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik
 • za maloljetne osobe s navršenih 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daju osobno.

 

Članak 11.

Počasnim članom Udruge može postati svaka osoba iz članka 9. ovog Statuta koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Počasni član Udruge ne može biti ujedno i redovni član ili član korisnik.

Prava i obveze počasnih članova definirana su člankom 9. i 10. ovog Statuta.

 

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

 • da biraju i budu birani u tijela udruge (vrijedi samo za redovne članove Udruge),
 • da redovito plaćaju godišnju članarinu (vrijedi samo za redovne članove Udruge),
 • da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,
 • da aktivno sudjeluju u izvršenju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • da čuvaju, promoviraju i podižu ugled Udruge,
 • da sudjeluju u poduci i izobrazbi te drugim aktivnostima u organizaciji Udruge,
 • da se osobno, samoinicijativno osposobljavaju i usavršavaju,
 • sudjelovanje u radionicama i natjecanjima te predstavljanju Udrugu,
 • savjesno i odgovorno usavršavati svoja znanja i vještine,
 • zalaganje za što veći uspjeh Udruge,
 • suzdržavanje od svakog čina protivnog moralu i etici,
 • istupanje iz Udruge uz ispunjenje ugovorom preuzetih obveza.

 

Članak 13.

Svi članovi udruge iz Članka 9., 10. i 11. ovog Statuta imaju pravo prema mogućnostima Udruge na:

 • besplatno korištenje objekata i opreme,
 • putne troškove i troškove smještaja i prehrane,
 • naknadu za izgubljenu zaradu u svezi natjecanja ako su u radnom odnosu,
 • nagradu za postignute rezultate,
 • potporu u novcu – stipendiji te upućivanje na stručna usavršavanja i natjecanja.

Udruga može i drugim svojim članovima osigurati besplatno korištenje objekata i opreme.

Sva davanja po ovom članku Udruga će regulirati posebnim Pravilnikom temeljenim na odredbama Zakona i ovog Statuta, a isti Pravilnik donosi Skupština.

 

 

 

 

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge,
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
 • isključenjem iz članstva,
 • smrću člana.

 

Članak 15.

Član Udruge može biti isključen ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenim članovima te ukoliko ne plati članarinu do isteka tekuće godine, kao i članovi Udruge koji se teže ogriješe o preuzete obveze i odredbe utvrđene ovim Statutom.

Prijedlog o isključenju donosi Stegovna komisija, a Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe, a Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

Članak 16.

Udruga može zapošljavati stručne osobe koje obučavaju članove Udruge sukladno djelatnostima Udruge.

S osobama iz prethodnog stavka sklapa se ugovor na neodređeno vrijeme, ugovor na određeno vrijeme ili autorski ugovor sukladno odredbama Zakona o radu, Statutu Udruge i drugim aktima.

 

UPRAVLJAČKA TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Upravljačka tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik Udruge, dopredsjednik Udruge i Tajnik Udruge
 • Stegovna komisija.

Članovi Upravljačkih tijela Udruge biraju se i opozivaju prema odredbama ovog Statuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupština

Članak 18.

Skupština je najviše Upravljačko tijelo Udruge.

Skupštinu Udruge čine svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

 

Skupštine mogu biti redovne, izborne i izvanredne.

Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jedan puta godišnje.

Izborna Skupština održava se svake 4 (četiri) godine.

Izvanredna Skupština održava se prema potrebi.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 (jedna trećina) članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 7. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge, a u odsutnosti predsjednika, predsjedavati će Dopredsjednik ili Tajnik Udruge, a u odsutnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i ovjerovitelj/i ako ih je Skupština izabrala te se zapisnici trajno čuvaju u arhivi Udruge.

 

Članak 19.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine.

Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj saziva Skupštinu u roku ne manjem od 7 (sedam) dana, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje 1/3 (jedna trećina) članova Skupštine.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odluke o promjeni Statuta i prestanka postojanja Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva posljednja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili  1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

 

 

Članak 20.

Skupština Udruge:

 • donosi Statut, njegove izmjene, dopune i daje tumačenje Statuta,
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
 • bira i razrješuje predsjednika, dopredsjednika, tajnika,
 • bira i razrješuje članova Upravnog odbora,
 • bira i razrješuje članove Stegovne komisije,
 • donosi financijski plan i usvaja završni račun,
 • razmatra izvještaj o radu predstavnika Udruge,
 • odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
 • odlučuje o korištenju dobiti,
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz istih,
 • rješavao žalbama članova Udruge u drugom stupnju,
 • odlučuje o prestanku postojanja Udruge, promjeni naziva i sjedišta,
 • odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Udruge utvrđenim ovim Statuom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

 

 

Upravni odbor

Članak 21.

Upravni odbor čine: Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik Udruge.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta, njegove izmjene i dopune,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
 • utvrđuje o visini članarine i upisnine,
 • odlučuje o prijemu u članstvo i o isključenju iz članstva,
 • brine se o informiranju članstva i javnosti,
 • odlučuje o korištenju imovine Udruge,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta,
 • organizira programiranje i provođenje djelatnosti Udruge te organizira i druge aktivnosti Udruge,
 • bira predstavnike u druge udruge te razmatra njihov rad,
 • imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata,
 • odlučuje o obavljanju dopuštene djelatnosti sukladno zakonu,
 • dodjeljuje pohvale, priznanja i nagrade,
 • imenuje osobe za potpisivanje kod financijskih organizacija,
 • odlučuje o prijemu i otpuštanju stručnih i drugih djelatnika i osoba koje obavljaju poslove u Udruzi,
 • osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva,
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

 

Članak 22.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

 

Članak 23.

Upravni odbor i Predsjednika Udruge može razriješiti Skupština i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene im obveze.

Ako Skupština razriješi cijeli Upravni odbor, tada je dužna izabrati novi Upravni odbor sa punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovoran je za svoj rad Skupštini.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, sa time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu razrješenja na prvoj nadolazećoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja zahtjeva.

 

Članak 24.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koja su osnovana i o tome podnose izvješće Upravnom odboru.

 

 

Predsjednik

Članak 25.

Predsjednika Udruge bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik Udruge:

 • predstavlja i zastupa Udrugu,
 • priprema, saziva i rukovodi zasjedanjima Skupštine i Upravnog odbora,
 • predlaže članove Upravnog odbora,
 • sudjeluje u Skupštini i Upravnom odboru te skrbi o izvršenju odluka Skupštine i Upravnog odbora,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • potpisuje opće i pojedinačne akte koje donosi Skupština i Upravni odbor,
 • koristi i čuva pečat Udruge,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština, odnosno Upravni odbor.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini.

Predsjednik Udruge je Predsjednik Upravnog odbora.

 

Dopredsjednik

Članak 26.

Dopredsjednika bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovnima zamjenjuje Dopredsjednik.

Dopredsjednik se bira na mandat od 4 godine.

Tajnik

Članak 27.

Tajnika udruge bira Skupština na vrijeme od četiri godine ako se radi o volonterskom obavljanju poslova.

Tajnik može obavljati poslove profesionalno temeljem provedenog natječaja i tada ga imenuje Skupština Udruge s trajanjem mandata do isteka ugovora o radu.

Tajnik je o svom radu i izvršavanju zadataka samostalan, a za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

Tajnik Udruge u svom djelokrugu:

 • predstavlja i zastupa Udrugu,
 • organizira obavljanje i obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove,
 • supotpisuje sve financijske dokumente,
 • sudjeluje u Skupštini i Upravnom odboru te skrbi o izvršavanju i neposredno izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora,
 • obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Upravni odbor.

 

Stegovna komisija

Članak 28.

Stegovnu komisiju bira Skupština Udruge.

Stegovnu komisiju čine tri člana, a koji predsjednika biraju između sebe.

Članovi stegovne komisije ne mogu biti istovremeno članovi Upravnog odbora.

 

Članak 29.

Stegovna komisija provodi stegovni postupak za povredu članskih dužnosti i obveza Utvrđenih Statutom i drugim aktima Udruge.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može pokrenuti Upravni odbor ili najmanje 1/3 (jedna trećina) redovnih članova Udruge.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • opomena,
 • prijedlog isključenja.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

 

Članak 30.

Protiv odluke o isključenju može se u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti prigovor Skupštini.

Skupština je dužna riješiti prigovor u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana dostave.

IMOVINA UDRUGE, NAČINI STJECANJA, RASPOLAGANJA I UPRAVLJANJA

Članak 31.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je Udruge stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • nekretnine i pokretne stvari Udruge,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom Udruge te u skladu sa zakonom.

 

Članak 32.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 33.

Ako Udruga u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit ona se mora upotrijebiti isključivo za unapređenje vlastitih djelatnosti.

 

 

Članak 34.

Imovinom Udruge se gospodari i njome raspolaže u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Udruge.

 

 

Članak 35.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 36.

Za obavljanje stručnih, financijsko-računovodstvenih, administrativnih i drugih poslova Udruga može organizirati stručnu službu ili obavljanje ovih ili pojedinih poslova povjeriti drugoj organizaciji.

 

 

DRUGI AKTI

Članak 37.

Statut je temeljni pravni akt Udruge i sa njegovim odredbama moraju biti usklađeni svi drugi akti.

Nacrt Statuta priprema Upravni odbor i na prikladan način sa nacrtom upoznaje članove Udruge.

U roku od 15 (petnaest) dana, nakon rasprave o nacrtu među članovima Upravni odbor utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga Skupštini na donošenje.

 

Članak 38.

Upravni odbor donosi opće akte kojima se reguliraju disciplinska odgovornost te pravila o položaju, pravima i obvezama članova i djelatnika te druga pitanja za rad od značenja za rad Udruge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 39.

Udruga prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine Udruge,
 • prestankom djelovanja,
 • pravomoćnom odlukom suda o zabrani djelovanja,
 • stečajem.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa nadležna je Skupština.

 

 

 

 

 

Članak 40.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

Članak 41.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Statut udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.

 

Članak 43.

Tumačenje odredaba ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine, a ostalih općih akata u nadležnosti je Upravnog odbora Udruge.

 

Članak 44.

Ovaj Statut sačinjen je u 5 (pet) istovjetna primjerka A4 formata, svaki primjerak sadrži 13 (trinaest) stranica i svaka stranica je pisana u elektronskom obliku na jednom listu papira.

O izmjenama i dopunama ovog Statuta pismenim putem izvijestiti će se nadležne institucije.

 

Članak 45.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu, 24.10.2017.

 

 

PREDSJEDNIK UDRUGE:

_______________________

Hano Uzeirbegović